Vedtægter Haderslev BMX pr. 27-10-2018

Haderslev BMX klubVedtægter for: Haderslev BMX Klub pr. 27.10.2018§1: Foreningens navn og hjemsted.


Stk. 1.

Foreningen er stiftet d. 18. maj 1983, og er beliggende Louisevej 73, 6100 Haderslev.


Stk.2.

Foreningens navn er Haderslev BMX Klub, forkortet H-BMX.

Foreningens Domæne Navn er www.haderslev-bmx.dk   


Stk. 3.

H-BMX er medlem af Danmarks Cykel Union, forkortet DCU.
§2: Formål.


Stk. 1.

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel

ved udøvelse af BMX-sporten, virke for udbredelsen af samme, samt skabe et godt klubliv for både aktive og passive medlemmer.
§3: Optagelse.


Stk. 1

Som aktive medlemmer kan optages både børn og voksne, når de vedkender nærværende vedtægter.


Stk. 2.

Enhver kan optages som støttemedlemmer, ved indmeldelse i støtteforeningen ”Støtte hjulet ” årlig støtte gebyr er

minimum 250 kr. som i opkræves ved tilmelding og hvert år i marts 

Støttemedlemmer har ingen Stemmeret ved generalforsamlingen


Stk. 3.

Ved optagelse i H-BMX er medlemmet underlagt DCU og DIF´s love.


Stk. 4.

BMX er en ekstremsport, hvilket medfører, at der altid skal være en forælder/ansvarlig på 18 år

eller ældre til rytter under 18 år på området. Den ansvarlige kan godt varetage flere ryttere.
§4: Udmeldelse og eksklusion.


Stk. 1.

Udmeldelse sker ved henvendelse til kassereren. Sker udmeldelse på baggrund af kontingentrestance,

kan fornyet optagelse kun ske ved indbetaling af restancen.


Stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke eller eksludere et medlem, når den finder grund dertil.

Forinden skal medlemmet have haft mulighed for at udtale sig til bestyrelsen.


Stk. 3. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
§5: Ledelse.


Stk. 1.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, samt 5 bestyrelsesmedlemmer.


Stk. 2.

Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I lige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg –

i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer.

På generalforsamlingen vælges endvidere 3 suppleanter, samt en revisorsuppleant.

Suppleanter vælges hvert år og deltager på bestyrelsesmøder. De har ingen stemmeret.


Regnskabet skal godkendes af en godkendt revisor.


Stk. 3.

Ryttere vælger hvert år 1 kørerrepræsentant blandt de aktive over 14 år, samt en suppleant for denne.

Kørerrepræsentanten deltager i bestyrelsesmøder med tale- og stemmeret.


Stk. 4.

Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.


Stk. 5.

Der afholdes som minimum kvartals bestyrelsesmøder. Ekstraordinære bestyrelsesmøder indkaldes der til,

såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker dette.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder.

Dagsorden sendes ud 8 dage bestyrelsesmødet.

Referatet skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage efter bestyrelsesmødet.


Stk. 6.

Referater fra bestyrelsesmøder skal kunne ses på klubbens hjemmeside eller i en mappe i klubhuset.


Stk. 7.

Klubbens vedtægter skal kunne ses på klubbens hjemmeside eller i en mappe i klubhuset.


 


§6: Kontingent.


Stk. 1.

Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Kontigentåret 1. marts til 28. februar


For nye medlemmer accepteres 3 prøvetræninger, hvorefter de skal indmeldes,


Gamle medlemmer skal betale kontingent senest d.1. marts.


Kontingent:


BMX ryttere er årligt kr. 1300 kr. inkl. en køretrøje samt frugtordning ekskl. leje af cykel og udstyr.

Strider ryttere er årligt kr. 500 kr. inkl. leje af cykel og udstyr. (får ikke køretrøje)


Ryttere indmeldt efter

1. August  opkræves 800 kr. inkl. køretrøje samt frugtordning ekskl. leje af cykel og udstyr.

1. September opkræves 700 kr. inkl. køretrøje samt frugtordning ekskl. leje af cykel og udstyr.


1. Oktober opkræves 300 kr. ekskl. køretrøje, leje af cykel og udstyr.


Leje af udstyr:


800 kr. pr. 1. Marts

800 kr. pr. 1. April

700 kr. pr. 1. Maj

600 kr. pr. 1. Juni

500 kr. pr. 1. Juli

400 kr. pr. 1. August

300 kr. pr. 1. September

200 kr. pr. 1. Oktober

Leje af udstyr følger kontigentåret 1. marts til 28. februarLicens betales jf. DCU’s regler.


Stk. 2.

Søskenderabat er pr. 1.1.2008 fastsat til kr. 100 årligt, ekskl. Strider.


Stk. 3.

Medlemmer fra andre klubber, der har tegnet licens, kan deltage i træning efter aftale med bestyrelsen.


Stk. 4.

Kontingent refunderes ikke, hvis man ikke kører hele perioden.

§7: Tegningsret.


Stk. 1.

Foreningen tegnes af formanden (eller dennes stedfortræder), samt kassereren.


Stk. 2.

Den samlede bestyrelse underskriver det årlige regnskab, der forinden er revideret af en godkendt revisor

+ 1 medlemsvalgt revisorsuppleant.

Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen.

Regnskabsåret er perioden fra 1.9 – 31.8.
§8: Hæftelse.


Stk. 1.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser,

for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.


Stk. 2.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentet.


Stk. 3.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.


stk. 4:

En enig bestyrelse kan ikke gældsætte H-BMX med mere end 50.000 kr. ønskes dette skal der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling
§9: Generalforsamling.


Stk. 1.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes hvert år den sidste weekend i oktober måned og indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden

med mindst 14 dages varsel.


Stk. 2.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Stk. 3.

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 14 år.

Er medlemmet 14 år eller under, har forældre eller værge 1 stemme pr. barn.


Stk. 4.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræver udelukkelse af et medlem, samt ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.


Stk. 5.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.


Stk. 6.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal af bestyrelsen eller 2/3 af medlemmerne skriftlig anmoder herom.


Stk. 7.

Æresmedlemmer indstilles af bestyrelsen og vælges af generalforsamlingen.

Æresmedlemmer må deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.
§10: Opløsning.


Stk. 1.

Ved en evt. opløsning af foreningen (2/3 flertal) skal klubbens formue, midler eller materiel fordeles til Haderslev Idrætsråd.


Haderslev BMX klub

Louisevej 73

6100  Haderslev

© Copyright. All Rights Reserved.